Susan Marletta Hart Logo

algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Susan Marletta-Hart (hierna te noemen: 'SMH') en Deelnemer aan trainingen, weekenden, workshops en andere vormen van lezingen, informatieavonden, bijeenkomsten, etc. (hierna te noemen: ' 1 Daagse Workshops' en ‘Meerdaagse Workshops’).
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee SMH een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Workshops of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: Deelnemer).

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst 1 Daagse- en/of Meerdaagse Workshop

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van SMH ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door SMH van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Opleidingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. SMH en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door SMH.

Artikel 3 Annulering 1 Daagse Workshop
3.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan een Workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door SMH bevestigde e-mail.
3.2. De Deelnemer kan tot één maand voor de aanvang kosteloos annuleren.
3.3. De Deelnemer kan tot 2 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag. De overige 50% worden geretourneerd.
3.4. Als de Deelnemer annuleert binnen 2 weken tot de workshopdag wordt geen restitutie gegeven maar kan de deelnemer kostenloos doorschuiven naar een eventueel latere datum.
3.5. Als de Deelnemer op de opleidingsdag niet verschijnt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon.
3.6. SMH heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - de Workshop te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan SMH betaalde bedrag.

Artikel 4 Annulering Meerdaagse Workshop
4.1. De Deelnemer heeft het recht deelname aan een Workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door SMH bevestigde e-mail.
4.2. De Deelnemer kan tot 6 weken voor de aanvang kosteloos annuleren.
4.3. De Deelnemer kan tussen 6 en 2 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 75% van het deelnamebedrag. De overige 25% worden geretourneerd.
4.4. De Deelnemer kan tussen 2 weken en de eerste dag van de meerdaagse Workshop annuleren tegen annuleringskosten van 100% van het deelnamebedrag.
4.5. Als de Deelnemer op de opleidingsdag niet verschijnt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon
4.6. SMH heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - de Workshop te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan SMH betaalde bedrag.

Artikel 5 Online Begeleiding
5.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van SMH invult en per mail zendt, of door bevestiging door SMH van diens per e-mail verzonden aanmelding.
5.2. De overeenkomst is geldig na betaling van de vermelde kosten door de Deelnemer.
Betaling vindt stand via overmaken. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer ABN AMRO Bank 49.23.38.809 t.n.v. Susan Marletta-Hart, te St. Gallenkappel, Zwitserland.
5.3 Na betaling verplicht Deelnemers zich tot deelname. Als de Deelnemer na de eerste begeleidingsmail de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de het online traject deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan
5.4. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, danwel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens SMH te voldoen, heeft SMH het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
6.1. Het auteursrecht op de door SMH uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, coachingsmaterialen, persoonlijke begeleidingsteksten, websites, blogs, handboeken, sheets, stencils, manuals, flowcharts, cd’s, dvd’s en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij SMH, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMH zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
6.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van SMH berust uitsluitend bij SMH.
6.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij SMH.

BOEKEN:
Leven met hooggevoeligheid Voluit leven met hooggevoeligheid Aandachtig leven met hooggevoeligheid Leven met hooggevoelige kinderen
'Hoewel ik wist dat ik hooggevoelig ben en er al heel wat over gelezen had, gaf jouw boek me het gevoel thuis te komen. Het ligt voor altijd in mijn nachtkastje, om in te grasduinen op momenten dat ik overspoeld geraak en mijn richting wat verlies.' (I.M)

Lees verder
   
Binnenkort

 Retreats met Susan
Val Sinestra 

©SUSAN MARLETTA-HART

Algemene voorwaarden